Rundāles novada dome apstiprinājusi budžetu 2021. gadam 1

Pagājušajā nedēļā, 15. janvārī, attālināti organizētā Rundāles novada domes sēdē, piedaloties septiņiem no deviņiem deputātiem, apstiprināts pašvaldības budžets 2021. gadam, informē Kristīne Līdaka, Rundāles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste.

K. Līdaka atklāj, ka Rundāles novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2021. gadā plānoti 4 890 649 eiro kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Budžeta izdevumi, neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas, plānoti 7 259 044 eiro apmērā

Izdevumi 627 519 eiro apmērā (8,64% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem) paredzēti pašvaldības pārvaldes funkciju nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, tajā skaitā: pašvaldības pārvaldes funkciju nodrošināšanai 440 953 eiro; aizņēmumu apkalpošanas un procentu maksājumiem Valsts kasei 15 607 eiro; Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbībai 7800 eiro; sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un laikraksta publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem 54 704 eiro; neparedzētiem izdevumiem 100 000; Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai 8455 eiro.

Nozīmīga pašvaldības izdevumu pozīcija ir izglītība, tās nodrošināšanai 2021. gadā plānoti 2 190 267 eiro (30,17% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem). No tiem izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai 1 903 106 eiro. Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam plānota astoņiem mēnešiem. Izdevumi ietver pedagogu un saimnieciskā personāla atlīdzību (mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam astoņiem mēnešiem), skolas ēku un telpu uzturēšanu un remontu, pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu un skolēnu ēdināšanu, skolēnu pārvadājumus, norēķinus par izglītības savstarpējiem norēķiniem, pakalpojumu apmaksu, krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas preses iegādi. No pašvaldības līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai 5 – 6 gadīgajiem un 5. – 12. klases skolēniem plānoti 76 496 eiro. Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai paredzēti 41 490; ESF fonda un «Erasmus» programmas finansētu projektu īstenošanai 36 510 eiro; izglītības nodaļas darba nodrošināšanai 33 813 eiro; projektam «Latvijas skolas soma» 1890 eiro.

Kā informē pašvaldībā, 2021. gadā plānoti sākt vai pilnībā īstenojami šādi darbi:
Svitenes pils ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas, tai skaitā parka, sakārtošanas koncepcijas izstrāde; autoceļa Mazrundāle–Vecrundāle ceļa posma Spricēni–Vecrundāle remonts; Jātnieku ielas Pilsrundālē asfalta seguma uzlabošana; Bērsteles ielas seguma atjaunošana un Skolas ielas uzlabošanas darbi Viesturu pagastā un Skolas ielas rekonstrukcija Viesturu pagastā; Ezera ielas posma asfalta seguma uzklāšana Svitenē; Līvānu ielas apgaismojuma projektēšana un ierīkošana Saulainē; rotaļu laukumu attīstīšana Rundāles novada apdzīvotās vietās; iekšējās ugunsdrošības pasākumi Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles struktūrvienībā un telpu renovācija (otra kāpņu telpa, aktu zāle) Pilsrundāles vidusskolā; Pilsrundāles vidusskolas un tās struktūrvienību – Bērsteles skolas un Svitenes skolas – apkārtnes labiekārtošana, pilnveidojot sporta un rotaļu laukumus; Mežotnes baznīcas rekonstrukcijas otrā kārta; «Rundāles Avoti» kompleksa rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana ar mērķi ierīkot Tūrisma informācijas centru un iznomāt telpas uzņēmējiem tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai; nekustamā īpašuma «Kreimenes» Saulainē (Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības dienesta viesnīca) rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.

Pašvaldībā pieejamā informācija liecina, ka uz 2021. gada 1. janvāri pašvaldībai ir 19 aizņēmumu līgumi. Atbilstoši Valsts kases aizdevuma līguma atmaksas grafikiem plānotā aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2021. gadā ir 364 953 eiro, par pašvaldības parāda apkalpošanu 12 268 eiro, procentu maksājumiem Valsts kasei par aizņēmumu summām 3339 eiro. Pašvaldības saistības 2021. gadā, izvērtējot esošos aizņēmuma līgumus un plānotos aizņēmumus, tiek prognozētas līdz 10% atkarībā no piesaistīto kredītresursu apmēra.

Naudas līdzekļu atlikums ziedojumos un dāvinājumos uz 2021. gada 1. janvāri 5491 eiro; naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā uz 2021. gada 1. janvāri ir 3 250 646.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

:)

interesanti, nav zināms, ka kāds pagasts kādreiz nebūtu apstirinājis. Tukšāka ziņa nav redzēta.

pirms mēneša, 2021.01.21 07:31

Vietējās ziņas

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju