Kas ir gada pārskats un kā tas top?

Teju katram uzņēmumam reizi gadā ir jāgatavo gada pārskats – tas ir kā uzņēmuma finanšu pārskats par aizvadīto laika periodu. Tas satur finanšu informāciju, uzņēmuma vai iestādes darbības rezultātu novērtējumu un analīzi konkrētajā laika periodā. Gada pārskats ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, taču tas ir noderīgs arī akcionāriem, investoriem, klientiem un piegādātājiem, jo sniedz vispārēju priekšstatu par uzņēmuma sekmēm.

Gada pārskata sastāvdaļas

Ne velti grāmatveži gada pārskata sagatavošanai velta daudz laika un enerģijas – tā ir milzīga atbildība. Pārskats sastāv no vairākām lielām sadaļām:

-           finanšu pārskats;

-           bilance;

-           peļņas vai zaudējumu aprēķins;

-           naudas plūsmas pārskats;

-           pašu kapitāla izmaiņu pārskats;

-           vadības ziņojums.

Gada pārskata iesniegšana

Visas pamata lietas par gada pārskatu iesniegšanu noteiktas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Tur arī norādīts, kam ir pienākums iesniegt gada pārskatu – komercsabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām, kuras reģistrētas Latvijā, kooperatīvajām sabiedrībām, Eiropas ekonomisko interešu grupām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem.

Gada pārskata tapšana

Gada pārskata atkarīga no konkrētā uzņēmuma lieluma un pārstāvētās nozares. Saprotams, ka lielā ražošanas uzņēmumā pārskata sagatavošana aizņems daudz laika, jo būs nepieciešams visus datus salīdzināt arī ar klientiem un piegādātājiem, jāveic inventarizācijas, savukārt nelielos uzņēmumos ar salīdzinoši nelielu klientu skaitu tas viss notiks ātrāk un vienkāršāk.

Galvenie veicamie darbi ir pamatlīdzekļu, preču un materiālu inventarizācija un rezultātu iegrāmatošana, aktīvu pārvērtēšana, nolietojuma aprēķināšana un iegrāmatošana, visu grāmatvedības kontu atlikumu iekšējā pārbaude, kontu atlikumu salīdzināšana ar darījumu partneriem, šaubīgo un zaudēto parādu summu noteikšana, neizmantoto atvaļinājumu aprēķināšana un iegrāmatošana, ieņēmumu un izdevumu kontu slēgšana un atbilstoši grāmatojumi. Atsevišķos gadījumos nepieciešama arī zvērināta revidenta pārbaude, kurai atbilstoši jāsagatavojas.

Periods

Lielākoties gada pārskats tiek veidots par vienu kalendāro gadu jeb 12 mēnešiem, taču uzņēmuma pirmais pārskats var būt īsāks vai garāks par 12 mēnešiem, tomēr ne ilgāks par 18 mēnešiem. Gada pārskatu elektroniski jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Tas jāiesniedz mēneša laikā pēc apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā pēc gada beigām. Šobrīd, Covid-19 pandēmijas laikā, Finanšu ministrija plāno pagarināt gada pārskatu iesniegšanas termiņu par 2020. gadu.

Pievieno komentāru

Reklāmraksti

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju