Uzmanibu , kopa ar pavasari ir pamodies - KRAAPNIEKS 27

Esiet uzmanigi , ejiet ar liikumu shim cilveekam un visiem ar vinu saistiitiem darijumiem....(piemeers)

Sūdzība par Kaspars Tiesnesis Lasīt visas sūdzības par Kaspars Tiesnesis Kaspars Tiesnesis Publicēja: drrraugs Apr 13, 2013 Rīgas pašvaldības dzīvokļu izsoles

Informācija par kompāniju: Kaspars Tiesnesis Rīga Lūdzu arī atsaukties cilvēkus kuriem tika piedāvāts iegādāties dzīvokļus no šī cilvēka Kaspara Tiesneša dzīv. Iecavas novada ''Kaktiņos'' , lai gan dzīv. no zemāk redzemā līguma bij tikai pāris (Baznīcas iela 13-2B un Bauskas iela 149-18 ) bet nauda par piedalīšanos izsolē tika ņemta kā par dzīvokļiem. Piemēram tas dzīv. kurš Kastrānes ielā4A - tajā mājā pavisam ir 18 dzīv. un , kad jaunais - '' laimīgais dzīv. īpašnieks ''prasija kur tad ir 19 dzīv. tika norādīts uz bēniņiem ar jumta augstumu 1.20 cm - ŗūķīšiem'' . Protams nauda jau tika paņemta... jā , jā zinu - ''ir aitas un ir arī cirpēji '' tā mēs sakam kamēr tas neskar mūs pašus . Pārdevēja intereses pārstāvēja cilvēks , pēc Kaspara vārdiem - '' BOMZIS'' ( kgan darbiņu Maskavas namā gaidiji no tā paša ''BOMŽA'' - Aleksandra Tumakova) šo '' saldo maizīti '' pēc Kaspara vārdiem ir piedāvājis tēvs un pasākums esot 100% tīrs, lai gan arī braukāja viens vīrs (ar dzeltenu Mersedesu Vito ) un rādija šos ''dzīvokļus'' , bet tas notika tik lēni , ka nauda jau bij savākta vairākas reizes.... Rezultātā izsoles nebija un cilvēkiem naudas ar nebija.... Nu i miers mājās...

Pievieno komentāru

Komentāri 27

Sirdsdraugs..

SADARBĪBAS LĪGUMS
PAR PIEDALĪŠANOS IZSOLES TENDERĪ
Rīgā, 20.. .gada - decembris

Aleksandrs ..., personas kods: 090558- ..., dzīvojošs Plekses ielā 6/38, Rīgā, -Dalībnieks
un XXXXXXXXX – PARTNERIS, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti arī Puses, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. Dalībnieks saņem no Partnera naudas līdzekļus ... LVL ( ...tūkstoši Latvijas latu) par izsoles piedalīšanos nekustamo īpašumu, kas atrodas:
1) Baznīcas iela 13-2B
2) Daugavpils iela 60-57
3) Robežu iela 38-4
4) Kastrānes iela 4A-19
5) Lēdurgas iela 10-24
6) Aglonas iela 10 k 2-3
7) Embūtes iela 27-4
8) Ezera 17-1
9) Ezera 17-3
10) Jersikas iela 22-9
11) Bauskas iela 149-18
12) Brīvības gatve 409 k 2-2
13) Madonas iela 23-98
14) Sīmaņa iela 7/9-27
15) Tirzas iela 3 k 6-213A
16) Lielvārdes iela 113-80
17) Viskaļu iela 16A-22
18) Viskaļu iela 16A-24
19) Viskaļu iela 16A-28
1.2. Puses vienojoties nosaka, ka Īpašuma cena ir izsolē vinnētā cena. Īpašums var tikt pārdots arī par citu cenu, ja Partners tai piekrīt.

2. Dalībnieka tiesības un pienākumi
2.1. Dalībnieks apņemas nokārtot pirkuma līguma nepieciešamās formalitātes.
2.2. Izpildot šo Līgumu, Partnerim ir pienākums ievērot stingru konfidencialitāti saņemtajā informācijā, kas tam ir kļuvusi zināma, izpildot savas saistības saskaņā ar šo Līgumu, un veikt visus iespējamos pasākumus šādas informācijas neizpaušanai. Informācijas izpaušana trešajām personām, kas nav attiecināma uz šī līguma izpildi, tiek uzskatīta par bezstrīdus šī līguma laušanu, nepretendējot uz jebkādu kompensāciju, vai sava labuma gūšanu.

3. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība
3.1. Puses nav atbildīgas par līguma saistību neizpildi, ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, karadarbība, izmaiņas likumdošanā, kas padara līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem.
3.2. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros un izsniegts katrai pusei pa vienam eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pušu rekvizīti un paraksti:


Dalībnieks: Partneris:

(_________________________________) (_____________________________________)

pirms 7 gadiem, 2013.04.24 13:26

Sirdsdraugs..

Kurzemes prospektā 54A
Apraksts: Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 2001.gada 8.februārī (ēkas kadastra nr.0100 580 0275). Ēka nodota ekspluatācijā 1985.gadā. Apbūves laukums 130, 5 m2. Lietderīgā platība 115, 9 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu kad.nr.0100 080 0368. Zemes īpašnieks Sarmīte Volmane. Ēkas apgrūtinājumi - ir siltumtīklu ievads. Ēkā veikta pārbūve-fasādes maiņa.Drošības nauda 10% no sākumcenas. Dalības maksa Ls 10, 25 (t.sk.21%PVN). AS "RĪGAS SILTUMS" PVN reģ. Nr. LV 40003286750 Nor. konts Nr. LV18RIKO0002013025455 AS "DnB NORD Banka" Kods RIKOLV2X
Cena: Pārdošanas sākumcena Ls 19 000, ieskaitot ISM atlikušo vērtību

Lubānas ielā 41A
Apraksts: Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 2007.gada 8.martā. (ēkas kadastra nr.0100 621 0866). Ēka nodota ekspluatācijā 1963.gadā. Apbūves laukums 103, 8 m2. Lietderīgā platība 82, 4 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu kad.nr. 0100 621 0866. Zemes īpašnieks nav zināms. Zemes nomas līgums nav noslēgts. Ēkas apgrūtinājumi ir aukstā ūdens ievads, siltumtīkli 2 Dn40 L-1, 3m. Drošības nauda 10% no sākumcenas. Dalības maksa Ls 10, 25 (t.sk.21%PVN). AS "RĪGAS SILTUMS" PVN reģ. Nr. LV 40003286750 Nor. konts Nr. LV18RIKO0002013025455 AS "DnB NORD Banka" Kods RIKOLV2X
Cena: Pārdošanas sākumcena Ls 16 000

Daugavgrīvas ielā 68B ēka un zeme 439 m2
Apraksts: Nekustamais īpašums sastāv no ēkas kad.nr.0100 563 0075 ar platību 193, 4 m2 un zemes gabala kad.nr. 0100 063 2107 ar platību 439 m2. Ēka nodota ekspluatācijā 1970.gadā. Apbūves laukums 237, 9 m2. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtīklu ievads 2Dn32. Drošības nauda 10% no sākumcenas. Dalības maksa Ls 10, 25 (t.sk.21%PVN). AS "RĪGAS SILTUMS" PVN reģ. Nr. LV 40003286750 Nor. konts Nr. LV18RIKO0002013025455 AS "DnB NORD Banka" Kods RIKOLV2X
Cena: Pārdošanas sākumcena Ls 65 000Ikšķiles ielā 4A
Apraksts: Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 11.10.2000. Ēkas kadastra nr.0100 578 0306. Ēka nodota ekspluatācijā 1969.gadā. Apbūves laukums 156, 4 m2. Lietderīgā platība 125, 43 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu kad.nr. 0100 078 0964. Zemes īpašnieks Rīgas pilsēta. Zemes gabals piesaistīts daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai. Ēkas apgrūtinājumi - ir siltumtrase Dn65 -15 m. Drošības nauda 10% no sākumcenas. Dalības maksa Ls 10, 25 (t.sk.21%PVN). AS "RĪGAS SILTUMS" PVN reģ. Nr. LV 40003286750 Nor. konts Nr. LV18RIKO0002013025455 AS "DnB NORD Banka" Kods RIKOLV2X
Cena: Pārdošanas sākumcena Ls 21 000
S.Eizenšteina ielā 43A
Apraksts: Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 08.12.2000. Ēkas kadastra nr.0100 622 0126. Ēka nodota ekspluatācijā 1985.gadā. Apbūves laukums 359, 1 m2. Lietderīgā platība 314, 1 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu kad.nr. 0100 122 2005. Zemes īpašnieks 10 privātpersonas. Ēkas apgrūtinājumi - ir siltumtrase Dn50 -3 m, aukstā ūdens ievads. Noslēgts telpu nomas līgums ar SIA”TERMES” līdz 31.12.2013. Drošības nauda 10% no sākumcenas. Dalības maksa Ls 10, 25 (t.sk.21%PVN). AS "RĪGAS SILTUMS" PVN reģ. Nr. LV 40003286750 Nor. konts Nr. LV18RIKO0002013025455 AS "DnB NORD Banka" Kods RIKOLV2X
Cena: Pārdošanas sākumcena Ls 60 000, ieskaitot ISM atlikušo vērtību


Dzelzavas ielā 76A
Apraksts: Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 15.11.2000. Ēkas kadastra nr.0100 571 0361. Ēka nodota ekspluatācijā 1980.gadā. Apbūves laukums 396, 7 m2. Lietderīgā platība 337, 4 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu kad.nr. 0100 071 2759. Zemes īpašnieks Rīgas pilsēta. Ēkas apgrūtinājumi - ir siltumtrase Dn200 -14 m, Dn150 -8m, Dn125 -25m. Drošības nauda 10% no sākumcenas. Dalības maksa Ls 10, 25 (t.sk.21%PVN). AS "RĪGAS SILTUMS" PVN reģ. Nr. LV 40003286750 Nor. konts Nr. LV18RIKO0002013025455 AS "DnB NORD Banka" Kods RIKOLV2X
Cena: Pārdošanas sākumcena Ls 75 000
Saites ielā 3A
Apraksts: Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 12.10.2000. Ēkas kadastra nr.0100 578 0305. Ēka nodota ekspluatācijā 1970.gadā. Apbūves laukums 114, 7 m2. Lietderīgā platība 92, 3 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu kad.nr. 0100 078 0411. Zemes īpašnieks S.Magalifa un Ē.Cīrulis. Ēkas apgrūtinājumi - ir siltumtrase Dn32 -7 m, Dn65 -2m, Dn20 -2m. Noslēgts telpu nomas līgums ar SIA”Īpašnieku sabiedrība” līdz 30.09.2012. Drošības nauda 10% no sākumcenas. Dalības maksa Ls 10, 25 (t.sk.21%PVN). AS "RĪGAS SILTUMS" PVN reģ. Nr. LV 40003286750 Nor. konts Nr. LV18RIKO0002013025455 AS "DnB NORD Banka" Kods RIKOLV2X
Cena: Pārdošanas sākumcena Ls 16 000, ieskaitot ISM atlikušo vērtību
Dzeņu ielā 3A
Apraksts: Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 20.10.2000. Ēkas kadastra nr.0100 621 0534. Ēka nodota ekspluatācijā 1988.gadā. Apbūves laukums 435, 4 m2. Lietderīgā platība 369, 7 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu kad.nr. 0100 078 0411. Zemes īpašnieks 8 privātpersonas. Ēkas apgrūtinājumi - ir siltumtrase Dn40 -14 m. Noslēgts telpu nomas līgums ar SIA”ESM” līdz 30.04.2011. Drošības nauda 10% no sākumcenas. Dalības maksa Ls 10, 25 (t.sk.21%PVN). AS "RĪGAS SILTUMS" PVN reģ. Nr. LV 40003286750 Nor. konts Nr. LV18RIKO0002013025455 AS "DnB NORD Banka" Kods RIKOLV2X
Cena: Pārdošanas sākumcena Ls 75 000, ieskaitot ISM atlikušo vērtību


Maskavas ielā 315A
Apraksts: Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 20.09.2001. Ēkas kadastra nr.0100 578 0347. Ēka nodota ekspluatācijā 1976.gadā. Apbūves laukums 181, 9 m2. Lietderīgā platība 134, 6 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu kad.nr. 0100 078 0414. Zemes īpašnieks 3 privātpersonas. Ēkas apgrūtinājumi - ir siltumtrase Dn125 - 12m, Dn32 -3m, aukstā ūdens ievads. Noslēgts telpu nomas līgums ar SIA”FAETON” līdz 31.08.2012. Drošības nauda 10% no sākumcenas. Dalības maksa Ls 10, 25 (t.sk.21%PVN). AS "RĪGAS SILTUMS" PVN reģ. Nr. LV 40003286750 Nor. konts Nr. LV18RIKO0002013025455 AS "DnB NORD Banka" Kods RIKOLV2X
Cena: Pārdošanas sākumcena Ls 27 000, ieskaitot ISM atlikušo vērtību

Maskavas ielā 315A

Viestura prospektā 67A
Apraksts: Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 18.10.2000. Ēkas kadastra nr.0100 595 0010. Ēka nodota ekspluatācijā 1968.gadā. Apbūves laukums 88m2. Lietderīgā platība 72, 7 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu kad.nr. 0100 095 2014. Zemes īpašnieks Rīgas pilsēta. Zemes gabals piesaistīts daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai. Ēkas apgrūtinājumi - ir siltumtrase Dn89 -10, 2 m un aukstā ūdens ievads zem grīdas. Noslēgts telpu nomas līgums ar SIA”KDK” līdz 31.12.2014. Drošības nauda 10% no sākumcenas. Dalības maksa Ls 10, 25 (t.sk.21%PVN). AS "RĪGAS SILTUMS" PVN reģ. Nr. LV 40003286750 Nor. konts Nr. LV18RIKO0002013025455 AS "DnB NORD Banka" Kods RIKOLV2X
Cena: Pārdošanas sākumcena Ls 16 000
Vecmīlgrāvja ielā 17C
Apraksts: Ēka reģistrēta zemesgrāmatā uz AS ”RĪGAS SILTUMS” vārda 11.04.2007. Ēkas kadastra nr.0100 611 0244. Ēka nodota ekspluatācijā 1984.gadā. Apbūves laukums 65m2. Lietderīgā platība 52, 4 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu kad.nr. 0100 111 2074. Zemes īpašnieks Rīgas pilsēta. Ēkas apgrūtinājumi ir siltumtīklu ievads un aukstā ūdens ievads. Drošības nauda 10% no sākumcenas. Dalības maksa Ls 10, 25 (t.sk.21%PVN). AS "RĪGAS SILTUMS" PVN reģ. Nr. LV 40003286750 Nor. konts Nr. LV18RIKO0002013025455 AS "DnB NORD Banka" Kods RIKOLV2X
Cena: Pārdošanas sākumcena Ls 12 000


Adrese: Gāles iela 2, Rīga, kadastra numurs 0100 613 0126. Īpašums sastāv no būvēm – divām sūkņu stacijām un diviem rezervuāriem.
Izsoles sākumcena LVL 10 500 (desmit tūkstoši pieci simti lati un 00 santīmi ).
Izsoles laiks – 2011.gada 11.janvāris plkst. 10:00 .

Bij arī šādi komercobjekti, kur noteikt notikas kas stipri līdzīgs...

pirms 7 gadiem, 2013.04.24 13:29

Antons

Sen jau nav redzēts Bauskā , tik vien kā poliču mājā var satikt . Viņam daudz problēmu !

pirms 7 gadiem, 2013.04.25 10:42

skumjaa

Vai tas nav eksdeputāta Aivara Tiesneša dēls?

pirms 7 gadiem, 2013.04.25 12:22

Sirdsdraugs

... bet protams ! Tur viss viens ''kopkatls''

pirms 7 gadiem, 2013.04.25 12:43

212 kab.

3.1. Puses nav atbildīgas par līguma saistību neizpildi, ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, karadarbība, izmaiņas likumdošanā, kas padara līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem.

Pēc šī punkta var redzēt ka līgumu arī ''uzcepis'' K. , kā jau bijušais bankas darbinieks , strādājis (Bauskā HIP. bankas kredītdaļā)

pirms 7 gadiem, 2013.04.25 13:16

bailīgais

ZAGĻI,ZAGĻI,ZAGĻI !!!!

pirms 7 gadiem, 2013.04.25 15:47

.....

To sauc par azartspēļu atkarību.

pirms 7 gadiem, 2013.04.25 16:38

Sirdsdraugs

Ja šeit tika pieminēts Aivars , tad biš paieklauvēšu šim vīram pie sirdsapziņas . Jūs parasti raksturo kā cilvēku '' vīrs un vārds '' , tik diemžēl ka Jūs viņi nepazīst tuvāk . Kad es Jums prasiju - ko darīt ar šiem Kaspara izgājieniem ?!! Jūs skatoties acīs mierīgi atbildējāt - ko mokies ar viņu sēdini cietumā... !!! Mīļo Aivaronkul Jums programa ''raust'' ir uzkārusies ! Daudz jau netrūka un viņš būtu arī iesēdies.... žēl palika.... A Jūs savu stāstāmo varēsīt stāstīt mazbērniem , vakara pasaciņas vietā. A kur tad Kaspars tiek pie šiem pasākumiem , tirgojot šos dzīv. LVM piedreošos īpašumus , nomas tiesības Berģiem par miljonem ?!! Viņš tik tiešām tik daudz ir noēdis no tā saucamā ''kopkatla'' ka visu mūžu jāskrien , un jūs variet skandināt, ka šis ir izmests no mantojuma saraksta.... Es zinu kā tas ir Kasparam , jo nopelnot no šiem ''pasākumiem'' viņš nes tētim ar vārdiem - '' man jāpelna pie sencīša žetoni'' . Varbūt jau ir atpelnijis..?!! Varbūt laiks nolaisties un paskatīties kas notiek uz zemes.... Jums jau sen pietiek !!!!

pirms 7 gadiem, 2013.04.25 17:02

uzmanigais

kads telefona numurs,ka neiekritu?

pirms 7 gadiem, 2013.04.25 18:46

Pēcis

Azartspēles tā nav vienīgā atkarība :)

pirms 7 gadiem, 2013.04.26 10:52

WTF

Ogo ! Šim jau sen vajadzēja atrauties pēc pilnas programmas.

pirms 7 gadiem, 2013.04.26 18:35

zinu viņu

Janvārī nodegušais Bauskas tirgus ir mainījis īpašnieku; turpmāk jaunā tirgus paviljona projektēšanu un būvniecību vadīs SIA "Jumis T" jaunais īpašnieks Kaspars Tiesnesis, aģentūru LETA informēja bijušais tirgus īpašnieks Aivars Tiesnesis.

Aivars Tiesnesis aģentūrai LETA skaidroja, ka "Jumis T" ir ģimenes uzņēmums un tāds arī paliks, tikai ir mainījies īpašnieks. Par tirgus īpašnieku ir kļuvis viņa dēls Kaspars Tiesnesis, jo izlemts, ka dēlam jāsāk saimniekot patstāvīgi.

pirms 7 gadiem, 2013.04.27 07:05

Sirdsdraugs

Nezinu , parasti astoņi cipari :P

pirms 7 gadiem, 2013.04.29 10:00

e

Kaspars Tiesnesis ir riktigs uzmetejs.

pirms 7 gadiem, 2013.04.29 10:43

Kalvīts

KNAB šo ģimeni vajag atdot , šie ņem acis nemirkšķinot .

pirms 7 gadiem, 2013.04.29 11:31

Aparāts

Kaspis laPs puika , ja runa neiet pa naudu !

pirms 7 gadiem, 2013.05.06 13:03

Oris

:D

pirms 7 gadiem, 2013.05.12 12:01

Sirdsdraugs..

Esiet uzmanigi , ejiet ar liikumu shim cilveekam un visiem ar vinu saistiitiem darijumiem....(piemeers)


Sūdzība par Kaspars Tiesnesis
Lasīt visas sūdzības par Kaspars Tiesnesis
Kaspars Tiesnesis
Publicēja: drrraugs Apr 13, 2013
Rīgas pašvaldības dzīvokļu izsolesInformācija par kompāniju:
Kaspars Tiesnesis
Rīga
Lūdzu arī atsaukties cilvēkus kuriem tika piedāvāts iegādāties dzīvokļus no šī cilvēka Kaspara Tiesneša dzīv. Iecavas novada ''Kaktiņos'' , lai gan dzīv. no zemāk redzemā līguma bij tikai pāris (Baznīcas iela 13-2B un Bauskas iela 149-18 ) bet nauda par piedalīšanos izsolē tika ņemta kā par dzīvokļiem. Piemēram tas dzīv. kurš Kastrānes ielā4A - tajā mājā pavisam ir 18 dzīv. un , kad jaunais - '' laimīgais dzīv. īpašnieks ''prasija kur tad ir 19 dzīv. tika norādīts uz bēniņiem ar jumta augstumu 1.20 cm - ŗūķīšiem'' . Protams nauda jau tika paņemta... jā , jā zinu - ''ir aitas un ir arī cirpēji '' tā mēs sakam kamēr tas neskar mūs pašus . Pārdevēja intereses pārstāvēja cilvēks , pēc Kaspara vārdiem - '' BOMZIS'' ( kgan darbiņu Maskavas namā gaidiji no tā paša ''BOMŽA'' - Aleksandra Tumakova) šo '' saldo maizīti '' pēc Kaspara vārdiem ir piedāvājis tēvs un pasākums esot 100% tīrs, lai gan arī braukāja viens vīrs (ar dzeltenu Mersedesu Vito ) un rādija šos ''dzīvokļus'' , bet tas notika tik lēni , ka nauda jau bij savākta vairākas reizes.... Rezultātā izsoles nebija un cilvēkiem naudas ar nebija.... Nu i miers mājās...

pirms 7 gadiem, 2013.04.24 13:20

Vitauts

njaaa.... kur shis shodien ganaas ?

pirms 7 gadiem, 2013.07.19 12:49

Zināmie korupcijas gadījumi

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju